View count: 9136

Former Department Chairs

  Dr. Tzu-Yen Wu (1984-1986)
  Dr. Chien-Chih Yu (1986-1987, 1987-1990)

  Dr. Shrane-Koung Chou (1990-1993)
  Dr. Jiann-Min Yang (1993-1996)
  Dr. Woo-Tsong Lin (1996-1999)
  Dr. Rua-Huan Tsaih (1999-2002)
  Dr. Heng-Li Yang (2002-2005)
  Dr. Soe-Tsyr Yuan (2005-2008)
  Dr. Eugenia Huang (2008-2011)
  Dr. Chun-Lung Chen (2011-2014)
  Dr. Li, Yu-Zen (2014-2017)

  Dr. Shiaw-Chun Shang (2017-2020)